Połącz się z nami

Internet Maker

.htaccess bez tajemnic – sztuczki z serwerem Apache

Opublikowane

dnia

Istnieją różne sztuczki, o których wiele osób słyszało, ale nie każdy je stosuje. Jeżeli prowadzisz stronę internetową i masz dostęp do pliku .htaccess na serwerze Apache, co obecnie jest już standardem, możesz w prosty sposób całkowicie zmienić jej funkcjonowanie.

Plik .htaccess jest domyślnym plikiem, za
pomocą którego można zmieniać ustawienia
serwera Apache dla katalogów. Mechanizm
.htaccess jest zazwyczaj domyślnie włączony, jeśli
jednak administrator z jakiejś przyczyny w pliku
konfiguracyjnym Apache\’a zawarł opcję

AllowOverride None

to .htaccess nie zadziała. Dowcipni administratorzy
mogą zrobić nam niespodziankę i w ustawieniach
Apache\’a zadeklarować inną niż domyślną nazwę
.htaccess. Umożliwia im to dyrektywa

AccessFileName .ustawienia

W takim przypadku zamiast .htaccess będziemy
edytować plik .ustawienia, ponieważ to właśnie
on odpowiadać będzie za konfigurację serwera. Na
szczęście ma to miejsce bardzo rzadko.

Zazwyczaj plik .htaccess umieszczany jest
w głównym katalogu, jednak można stworzyć
go w każdym innym istniejącym. Zapisy zawarte
w tym pliku funkcjonują dla danego katalogu
oraz wszystkich podkatalogów w nim się znajdujących.
Co można osiągnąć za pomocą tego pliku?

Okaże się przydatny przy wszelkiego rodzaju
przekierowaniach, tworzeniu komunikatów błędów
i zmiany sposobu dostępu do naszej strony.
Przy każdorazowym odświeżeniu plik ten jest
ponownie wczytywany, w związku z tym każda
zmiana jest od razu widoczna.

Kiedy mamy już pewność, że istnieje możliwość
zmiany ustawień za pomocą pliku, należy go stworzyć
(chyba że istnieje) i zabrać się do edycji.
Zbiór .htaccess powinien mieć uprawnienia 644
(nadane przez polecenie chmod). Pozwoli to na
dostęp do pliku przez serwer, ale uniemożliwi jego
zmianę z poziomu przeglądarki:

Chmod 644 .htaccess

Zanim przystąpimy do pierwszych zapisów
w pliku, warto wspomnieć, że komentarze w pliku
.htaccess wstawia się poprzedzając je znakiem #

#komentarz
#kolejna linia komentowana

Po każdej linii zapisu musi także nastąpić enter.
Pisanie jednym ciągiem bez załamywania wierszy
może sprawić, że wpisy nie będą funkcjonować.
Tak samo ostatnia linia w pliku .htaccess powinna
być linią pustą.

Na początek warto zacząć od określenia
domyślnego pliku strony WWW. W tym celu
wykorzystamy dyrektywę {stala}DirectoryIndex{/stala}.
Można podać kilka nazw plików, trzeba jednak
pamiętać o rozdzieleniu ich spacjami. Kolejność
ma znaczenie – jeśli pierwszy nie zostanie
znaleziony, automatycznie zostanie wczytany
drugi.

DirectoryIndex index.html index.php awaria.html

Powyższa instrukcja pokazuje kolejność wczytywania
plików. Jeżeli zostanie odnaleziony plik
index.html, to właśnie on będzie traktowany jako
domyślny, a w przypadku jego braku, domyślnym
będzie index.php itd. Korzystanie z tego typu
dyrektywy bywa przydatne, jeśli główny plik strony
ma inną nazwę niż index.php (wtedy zapis może
wyglądać następująco):

DirectoryIndex start.html

A także, gdy planujemy zmiany na naszej
stronie WWW. Wtedy bez zbędnej przebudowy
możemy stworzyć stronę awaryjną, którą ustanawiamy
jako domyślną:

DirectoryIndex awaria.html

Po skończeniu wprowadzania zmian można bez
problemu powrócić do wcześniejszych ustawień.

Zmiana powiązań typów plików

MimeType to rozszerzenia, które zwracane są
przeglądarce po znalezieniu na serwerze danego
typu pliku. Dany typ pliku powoduje konkretną
reakcję ze strony przeglądarki. Zazwyczaj jest to
otwarcie programu obsługującego plik o tym rozszerzeniu.
Większość rozszerzeń jest zdefiniowana
w domyślnej konfiguracji serwera, jednak czasem
może się zdarzyć, że będziemy chcieć dodać lub
zmienić daną definicję np.:

AddType text/html .txt
#pliki z rozszerzeniem .txt będą odczytywane jako pliki .html

Taki zapis sprawia, że wszystkie pliki .txt będą
rozpoznawane jako zwykle pliki .html.
Aby wymusić otwieranie plików skompresowanych
w odpowiednich aplikacjach,
wystarczy skorzystać z odpowiedniej definicji.
Często w przeglądarkach ten typ plików jest
odczytywany w formie niezrozumiałego tekstu.

AddType application/zip .zip
AddType application/x-gzip .gz
AddType application/x-gtar .gtar
AddType application/x-rar-compressed .rar
AddType application/octet-stream .dmg
AddType application/x-7z-compressed .7z

Sposób przypisania większości znanych formatów
do aplikacji zawarto w listingu 1.

#css, html, xml, asp, flash i inne
AddType text/css .css
AddType application/xhtml+xml .xhtml
AddType text/html .shtml
AddType text/xml .xml
AddType text/html .asp
Addtype application/x-httpd-php .php
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-director .dir .dcr .dxr .fgd
AddType application/x-authorware-map .aam
AddType application/x-authorware-seg .aas
AddType application/x-authorware-bin .aab
AddType image/x-freehand .fh4 .fh5 .fh7 .fhc .fh
AddType application/x-java-applet .class
# dokumenty
AddType application/pdf .pdf
AddType application/msword .doc
#multimedia
AddType audio/mpeg .mp3
AddType video/x-msvideo .avi
AddType audio/x-wav .wav
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType video/x-ms-asf .asf .asx
AddType audio/x-ms-wma .wma
AddType audio/x-ms-wax .wax
AddType video/x-ms-wmv .wmv
AddType video/x-ms-wvx .wvx
AddType video/x-ms-wm .wm
AddType video/x-ms-wmx .wmx
AddType application/x-ms-wmz .wmz
AddType application/x-ms-wmd .wmd
#skompresowane
AddType application/zip .zip
AddType application/x-gzip .gz
AddType application/x-gtar .gtar
AddType application/x-rar-compressed .rar
AddType application/octet-stream .dmg
AddType application/x-7z-compressed .7z
#graficzne
Addtype image/jpg .jpg
Addtype image/gif .gif
#pozostałe
AddType application/x-bittorrent .torrent
AddType application/vnd.rn-realmedia .rm
AddType audio/vnd.rn-realaudio .ra .ram
AddType video/vnd.rn-realvideo .rv

Możemy również wymusić na przeglądarce
pobieranie plików zamiast ich automatycznego
odczytywania:

AddType application/octet-stream .pdf .gz

Taki zapis spowoduje, że dokumenty w formacie
.pdf oraz .gz będą pobierane, a nie otwierane
przez domyślną aplikacje.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej prostej, ale
przydatnej opcji, której nie sposób pominąć. Edytując
plik .htaccess, można szybko dokonać zmiany
kodowania dokumentów:

AddDefaultCharset ISO-8859-1
AddDefaultCharset ISO-8859-2

Subdomeny

Załóżmy, że dysponujemy utworzoną subdomeną
www.sub.strona.pl. Zadanie będzie polegało
na przekierowaniu jej na odpowiedni katalog przy
użyciu pliku .htaccessa.

Zacznijmy od przekierowania subdomeny na
odpowiedni katalog bez konieczności zaglądania
do panelu administracyjnego domeny:

RewriteCond %{HTTP_HOST} sub.strona.pl
RewriteCond %{REQUEST_URI} !sub/
RewriteRule (.*) sub/ [L]

Ten zapis sprawi, że użytkownik, który wejdzie
na adres www.sub.strona.pl, tak naprawdę zostanie
przeniesiony na www.strona.pl/sub.

Jak powinien w takim razie wyglądać zapis,
aby w pasku adresu zamiast {stala}www.strona.pl/sub{/stala}
zobaczyć adres subdomeny {stala}www.sub.strona.pl?{/stala}
Umożliwi to dodanie do .htaccess kilku linijek kodu:

RewriteCond %{HTTP_HOST} www.strona.pl [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} sub/
RewriteRule (.*) http://www.sub.strona.pl [L]

I gotowe. Teraz po wejściu do katalogu {stala}/sub{/stala}
z pozycji przeglądarki, w pasku adresu zobaczymy
www.sub.strona.pl. Jeżeli rzecz dotyczy kilku subdomen,
można teoretycznie powielać wpis w pliku .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} sub.strona.pl
RewriteCond %{REQUEST_URI} !sub/
RewriteRule (.*) sub/ [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} sub2.strona.pl
RewriteCond %{REQUEST_URI} !sub2/
RewriteRule (.*) sub2/ [L]

Jednak przy większej liczbie adresów mija się
to z celem. Warto wtedy skorzystać z wyrażeń
regularnych i zastosować uniwersalny zapis, który
będzie pasował do wszystkich katalogów:

RewriteCond %{HTTP_HOST} strona.pl [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} (.*).strona.pl [NC]
RewriteRule .* /%2%{REQUEST_URI}

Tak samo wygląda sprawa w drugą stronę.

Zamiast dodać wiele linijek zbędnego kodu, wystarczy
stworzyć definicję, która obejmie wszystkie
adresy. Dla przykładu:

RewriteCond %{HTTP_HOST} strona.pl [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$
RewriteRule .* http://%1.strona.pl [L]

Druga linijka odpowiada za znalezienie
jakiegoś znaku, czyli np. nazwy naszego katalogu
z wcześniejszego przykładu. Należy zwrócić
uwagę, że zastosowany został zapis (.+). Użycie
w tym miejscu (.*) również dałoby efekt, ale
napotkalibyśmy problemy przy wpisywaniu adresu
strony głównej www.strona.pl, ponieważ taki zapis
dopuszcza również wstawienie pustego znaku.
Należy przy tym uwzględnić adresy z www
i bez www. Z tego powodu do naszych zapisów
dodamy warunek za to odpowiedzialny
{stala}!^(www\\.)?{/stala}. Czyli ostateczny kod będzie następujący:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.)?strona.pl$[NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$
RewriteRule .* http://%1.strona.pl [L]

Dzięki temu bez względu na to, czy wpiszemy
{stala}http://www.strona.pl/sub/{/stala}, czy {stala}http://strona.pl/sub/{/stala},
adres w przeglądarce będzie zawsze miał postaćhttp://sub.strona.pl.

Zmienne globalne

Zmienne przeglądarki

• HTTP_USER_AGENT – identyfikator przeglądarki

• HTTP_REFERER – adres z przekierowania

• HTTP_HOST – adres hosta, który jest wywoływany

• HTTP_CONNECTION – tryb połączenia

• HTTP_COOKIE – zawiera cookie

• HTTP_ACCEPT – dokumenty jakie przyjmuje przeglądarka

• HTTP_ACCEPT_LANGUAGE – język przeglądarki

• HTTP_ACCEPT_ENCODING – czy przeglądarka akceptuje skompresowane pliki

• HTTP_ACCEPT_CHARSET – akceptowane kodowanie dokumentu

• HTTP_CONNECTION – tryb połączenia

Zmienne wywołania

• REMOTE_ADDR – adres IP użytkownika

• REMOTE – host użytkownika

• REMOTE_USER – nazwa użytkownika

• REMOTE_PORT – port wywołania

• AUTH_TYPE – rodzaj autoryzacji ( Basic/Digest)

Zmienne z informacją o działającym skrypcie

• SCRIPT_URL – adres logiczny (zmienna z informacją o skrypcie)

• SCRIPT_URI pełen adres wraz z hostem (zmienna z informacją o skrypcie)

• SCRIPT_FILNAME – nazwa pliku wraz ze ścieżka (zmienna z informacją o skrypcie)

• SCRIPT_NAME – nazwa skryptu

Zmienne z informacją o zapytaniu

• REQUEST_FILNAME – pełna ścieżka do pliku

• REQUEST_URI – zawiera pełen adres wywołania

Zmienne mod_rewrite

• QUERY_STRING – informacja o parametrach przesyłanych do skryptu

• THE_REQUEST – kompletne wysyłane zapytanie HTTP

Zmienne serwera

• SERVER_ADMIN – e-mail admina

• SERVER_NAME – adres serwera

• SERVER_ADDR – adres IP serwera

• SERVER_PORT – adres portu

• SERVER_ID – identyfikator

• SERVER_PROTOCOL – informacje o protokole (np.: zazwyczaj HTTP/1.1)

• DOCUMENT_ROOT – ścieżka do głównego katalogu

Zmienne związane z czasem

• TIME_YEAR – obecny rok

• TIME_MON – miesiąc

• TIME_DAY – dzień

• TIME_HOUR – godzina

• TIME_MIN – minuty

• TIME – aktualny czas w postaci yyyymmddhhmmss

Inne

• PATH_INFO zawiera dopełnienie ścieżki

• REDIRECT_URL oryginalny adres przed przekierowaniem

Blokowanie

Dostęp do strony można także z powodzeniem
zablokować, stosując mod_rewrite. Jeśli masz podejrzenia,
że pewne zasoby strony, np. grafiki lub style, są nielegalnie wykorzystywane przez inną
witrynę, warto zablokować jej dostęp. Do pliku
.htaccess należy dopisać:

RewriteCond %{HTTP_REFERER} niechciany\.com [NC]
RewriteRule .* - [F]

W pierwszej linii wskazujemy adres, z którego
nie życzymy sobie wejść na stronę. Druga linia
odpowiada za wyświetlanie strony z błędem 403.
Dokładne znaczenie {stala}HTTP_REFERER{/stala} i innych zmiennych
globalnych zostało zawarte w ramce.

MIME type w mod_rewrite

Zmiana sposobu odczytywania plików była
już poruszana w tym artykule, warto jednak
wspomnieć, że również przy użyciu mechanizmu
mod_rewrite możliwe jest nadanie odpowiednich
MIME Type. Do tej pory poznaliśmy metodę korzystającą
z dyrektywy AddType:

AddType application/x-7z-compressed .7z

co oznaczało, że dla plików z rozszerzeniem .7z
domyślną aplikacją jest 7-zip. W poniższym przykładzie
zastosowana została dyrektywa RewriteRule,
która wszystkie pliki .php(s) będzie odczytywać
jako .phps:

RewriteRule ^(.+\.php)s$ [T=application/x-httpd-php-source]

Standardowo {stala}^ i ${/stala} wyznaczają początek i koniec
zapisu, $1 to zmienna, a atrybut to {stala}[T=MIME type]{/stala}.

ForceType

Jeżeli zdarzy się, że mod_rewrite będzie wyłączony
na naszym serwerze, wystarczy skorzystać
z ForceType. Załóżmy, że zamiast {stala}www.strona.pl/index.php{/stala}, chcemy uzyskać {stala}www.strona.pl/index{/stala}.
W tym celu tworzymy w pliku .htaccess zapis:

DirectoryIndex index

 ForceType application/x-httpd-php

Pierwsza linia to omówione już wcześniej
wskazanie domyślnego pliku startowego (przydaje
się, gdy skasujemy rozszerzenie w pliku index.
php). Dalej mamy zapis ForceType, który każdorazowo
należy stworzyć:


 Sposób odczytywania pliku

W naszym przykładzie chcemy, aby index był
odczytywany jako plik index.php dlatego zastosowane
zostało {stala}application/x-httpd-php{/stala}. Możemy
również dodać definicję, która z góry narzuci
zasadę, aby wszystkie pliki były odczytywane na
przykład jako html:

ForceType text/html

Jak widać, przy użyciu ForceType w prosty
i znacznie szybszy sposób niż mod_rewrite można
operować przyjaznymi linkami i rozszerzeniami.

Inne opcje

Prostą, ale dosyć istotną dyrektywą jest Indexes.
Polega ona na zezwoleniu lub uniemożliwieniu
przeglądania zawartości katalogów. Dla właścicieli
stron lepiej by było, aby odwiedzający nie mieli
możliwości swobodnego przeglądania zawartości
katalogów. W tym celu do pliku .htaccess należy
dopisać:

Options -Indexes

Jeśli dowolny użytkownik chciałby przejrzeć
katalogi z poziomu przeglądarki, zobaczy komunikat:
„403 dostęp zabroniony”. Gdy jednak zajdzie
potrzeba udostępnienia zawartości katalogów,
wówczas wpis powinien wyglądać następująco:

Options +Indexes

Jak widać, w miejsce minusa wystarczy wstawić
plus.

Można również zezwolić na przeglądanie
zawartości katalogów, ale z pewnymi ograniczeniami.
W tym celu należy zastosować dyrektywę
IndexIgnore, wymieniając rozszerzenia i ewentualne
nazwy plików, których nie chcemy udostępniać:

Options +Indexes
IndexIgnore *gif *jpg *.png .?* g*

Powyższy zapis spowoduje, że podczas oglądania
danego katalogu nie będą widoczne pliki
graficzne (GIF, JPG, PNG), jak również te zaczynające
się od kropki (np. .htaccess) oraz na literę \”g\”.

Eksperymentuj do woli

To prawda, że plik .htaccess oferuje ogromne
możliwości. Udowodniliśmy jednak, że do ich
opanowania nie jest wymagana żadna wiedza
tajemna. Wystarczy znajomość kilku podstawowych
reguł i metaznaków, aby móc swobodnie
zarządzać funkcjonowaniem adresów w serwisie
internetowym. Jeżeli zaciekawił cię ten temat,
zachęcamy do lektury pełnej dokumentacji serwera
Apache (więcej na ten temat przeczytasz w ramce)
i samodzielnego eksperymentowania z ustawieniami
pliku .htaccess!

Hasła

Za pomocą pliku .htaccess można także ograniczyć
dostęp do strony bądź danego katalogu tylko
dla użytkowników, którzy będą znali login i hasło.
Aby ustawić loginy użytkowników i ich hasła, należy
najpierw stworzyć plik .htpasswd. Wpisujemy
w nim niezakodowany login, po nim znak dwukropka,
a następnie zakodowane hasło. To bardzo
ważne, hasło musi być zakodowane zgodnie
z algorytmem MD5.

W celu jego wygenerowania
można skorzystać z gotowych rozwiązań, np. z automatu
dostępnego na stronie http://www.tools.dynamicdrive.com/password/. Innym dostępnym
generatorem online pliku .htpasswd jest http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/.
Przykładowy plik .htpasswd powinien wyglądać
następująco:

uzytkownik:zdSVMujsXokkE

Można stworzyć kilka loginów i haseł. Należy
jednak pamiętać, aby każdy wpis zaczynał się od
nowej linii. Dla przykładu:

uzytkownik1:jf05LdXAvmanY
uzytkownik2:5z0GcRGJ.CitM
uzytkownik3:rhGPWeaHukQb

Mamy już stworzony plik .htpasswd, teraz czas
na odpowiedni zapis w pliku .htaccess:

AuthName \"Strefa zaszyfrowana\"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/users/nazwakonta/public_html/joomla/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
require valid-user

Linia AuthName odpowiada za nazwę zaszyfrowanego
obszaru – ta nazwa będzie widoczna
w okienku przy podawaniu loginu i hasła. Wartości AuthType i AuthGroupFile pozostają
bez zmian, natomiast AuthUserFile powinno
kierować do adresu, pod którym znajduje się plik
.htpasswd, np.:

AuthUserFile /home/users/nazwakonta/public_html/joomla/.htpasswd

Ostatnia linia, czyli require valid-user, odpowiada
za chroniony obszar. Jeśli cała strona ma
być dostępna dopiero po wpisaniu hasła, wówczas
pozostaje bez zmian, czyli:

require valid-user

Jeżeli jednak zamierzasz zabezpieczyć poszczególne
pliki, wpis powinien zawierać dwie kolejne
linie:


 require valid-user

Czyli cały zapis będzie następujący:

AuthName \"Strefa zaszyfrowana\"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/users/nazwakonta/public_html/joomla/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null

 require valid-user

Zabezpieczając stronę hasłem, musimy pamiętać,
że zadziała ono tylko wówczas, gdy użytkownik
będzie korzystał z protokołu HTTP. Jeśli zdarzy
się, że użyje połaczenia FTP, to takie zabezpieczenie
nie będzie skuteczne.

Strony błędów

Dzięki edycji pliku .htaccess można także
stworzyć własne strony błędów. Kody odpowiedzi
HTTP są numerycznymi danymi wysyłanymi przez
serwer do klienta. Kody informacyjne to 1XX, kody
powodzenia to 2XX (np. kod 200), kody przekierowania
zaczynają się od cyfry 3XX. My natomiast
zajmiemy się kodami 4XX i 5XX – pierwsze są
odpowiedzią błędu aplikacji po stronie użytkownika,
drugie błędu serwera.

Na początek warto przypomnieć komunikaty
błędów – patrz tabela 1.

Tab. 1. Komunikaty błędów

kod znaczenie

400 Błędne zapytanie

401 Dostęp wymaga autoryzacji (np. hasło)

402 Wymagana opłata (obecnie niestosowane)

403 Zabroniony dostęp ze względu bezpieczeństwa

404 Nie znaleziono strony, najpopularniejszy komunikat

405 Niedozwolona metoda

406 Nie może zwrócić odpowiedzi

407 Wymagane uwierzytelnienie do serwera (podobne działanie jak 401)

408 Koniec czasu oczekiwania na zapytanie

409 Występowanie konfliktu między statusami zasobu

410 Usunięto zasób

411 Serwer odmawia realizacji ze względu na brak długości

412 Jeden z warunków jest nie do spełnienia

413 Zapytanie zbyt długie dla serwera

414 Adres URL za długi

415 Niezrozumiały komunikat dla serwera

416 Nie można obsłużyć zakresu zapytania

417 Oczekiwana wartość nie do zwrócenia

500 Wewnętrzny błąd serwera

501 Serwer nie może zwrócić odpowiedzi, ponieważ nie rozumie zapytania

502 Błąd bramy, niepoprawna odpowiedź od serwera nadrzędnego

503 Niedostępny, w danej chwili serwer jest przeciążony

504 Przekroczony czas bramy (brak odpowiedzi od nadrzędnego)

505 Nie obsługuje danej wersji HTTP

Definicja, którą należy wstawić do pliku .htaccess,
aby zamienić standardową stronę błędu na
nową, ogranicza się do jednej linii:

ErrorDocument 404 /errors/404.html

Ewentualnie można podać adres bezwzględny
do pliku lub dokonać przekierowania na inną
stronę:

ErrorDocument 404 http://www.magazynyinternetowe.pl

Jeśli nie chcesz tworzyć całej strony błędu, możesz
również skorzystać z prostszego rozwiązania,
czyli zdefiniować własny komunikat błędu. W tym
celu należy zapisać:

ErrorDocument 404 \"Brak dokumentu na serwerze - przepraszamy\"

Podsumowując, standardowe strony błędów
możemy zastąpić na kilka sposobów:

ErrorDocument 401 /errors/401.html
ErrorDocument 403 http://www.magazynyinternetowe.pl
ErrorDocument 404 \"Brak dokumentu na serwerze - przepraszamy\"

Blokowanie dostępu

Ograniczenie dostępu do strony poprzez
zastosowanie .htpassw to tylko jedna z możliwych
metod. Możemy również blokować dostęp
poszczególnym adresom IP lub ich całym grupom.
Może się to okazać przydatne przy różnego rodzaju
ankietach lub przy kontrolowaniu działalności
robotów internetowych.

Przykładowa konstrukcja zapisu powodująca
zablokowanie dostępu z danego IP wygląda
następująco:

deny from 123.456.789.000

W sytuacji, gdy chcemy zablokować dostęp
wszystkim, na przykład do konkretnego katalogu,
wystarczy wpisać:

deny from all

Można również zablokować dostęp wszystkim,
poza wybranymi adresami. Wtedy zapis będzie
następujący:

deny from all
allow from 123.456.789.000

W tym przepadku pierwsza linia odpowiada za
całkowite zablokowanie dostępu, a druga umożliwia
dostęp z adresu 123.456.789.000. Istnieje
również możliwość zablokowania dostępu całym
grupom adresów. Warto pamiętać o parametrze
order, za pomocą którego nadajemy kolejność
przetwarzania wpisów:

Order allow, deny

Powyższy zapis oznacza, że wpierw wykonywane
są warunki allow, czyli odpowiadające za
dostęp, a dopiero potem te ograniczające czyli
deny. Przykładowy zapis z użyciem parametru
order wygląda następująco:

order allow, deny
deny from 123.456.789
deny from 000.123.4
allow from all

Gdyby w powyższym fragmencie kodu nie było
zapisu order allow, deny, fragment allow from all
osłabiłby działanie wcześniejszych. A tak, mimo
umieszczenia na końcu, dyrektywa zostanie wypełniona
zgodnie z oczekiwaniami (brak dostępu dla
wyszczególnionych adresów IP i brak ograniczeń
dla reszty).

Dostęp można również zablokować dla
poszczególnych hostów z konkretnej subdomeny
lub całych domen. Wtedy zapis będzie podobny do
poprzednich:

order allow, deny
deny cos.domena.com
deny domena.com
allow from all

Moduł mod_rewrite jest dosyć popularny
i niejednokrotnie okaże się przydatny. Warto
upomnieć się o niego, jeśli z jakichś przyczyn został
wyłączony przez administratora.

Bazuje on na definicjach wyrażeń regularnych
zgodnych z PCRE (Perl Compatible Regular Expression).
W tabeli 2 przypominamy zastosowania
podstawowych metaznaków.

Tab. 2. Metaznaki stosowane w wyrażenia regularnych

symbol znaczenie

. Dowolny znak

^ Oznacza początek napisu

$ Oznacznik końca (c$ znaczy, że ciąg tekstowy
musi zakończyć się na c)

+ Wystąpi jeden lub więcej razy

* Zero lub więcej wystąpień

? Zero lub jedno wystąpienie

! Negacja wyrażenia

( Rozpoczyna grupowanie (przetwarzanie ciągu
znaków, jakby był to pojedynczy element)

[ Rozpoczyna klasę znaków, np. dopasowane
do przedziału od 0 do 9, to definicja klasy
[0-9]

Nasz przykład rozpoczniemy od najprostszego
przepisania adresu. Poniższy zapis sprawi, że do
pliku index.php będzie można się odwołać, wpisując
adres standardowego pliku index.html:

Options FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteRule ^index\.html$ index.php [L]

Dwie pierwsze linie powodują aktywację mod-rewrite. Natomiast atrybut {stala}[L]{/stala} (od last rule) określa
daną linię jako ostatnią, co oznacza, że reguły nie
będą dalej wykonywane.

Możemy również dodać atrybut {stala}[NC]{/stala}, który
sprawi, że bez względu na to, czy adres wpisywany
jest wielkimi, czy małymi literami, będzie
odczytany poprawnie. Dzięki temu {stala}IMAGES/2.jpg{/stala}
będzie działać tak samo jak {stala}images/2.jpg{s/tala}.

Opis pozostałych atrybutów znajdziesz w ramce.
W zapisie pojawiają się jeszcze znaki {stala}^ i ${/stala},
będące tzw. metaznakami stosowanymi w wyrażeniach
regularnych. Oznaczają one początek
i koniec ciągu, po którym znajduje się wyraz
index.html.

Sposób na metaznaki

Symbole \\ . [ ^ $ | ( ) * + ? { to znaki o specjalnym
znaczeniu, stosowane w wyrażeniach
regularnych. Jeżeli potrzebujesz ich użyć jako
zwykłych znaków, bez ich funkcji, poprzedź je
backslashem \\.

Przyjazne linki

Przyjazne linki nie tylko poprawią skuteczność
wyszukiwania naszych podstron przez boty wyszukiwarek,
ale także ułatwiają korzystanie z serwisu
użytkownikom.

Najprostsza zamiana linków występuje w przypadku,
gdy mamy jedną zmienną. Adres {stala}www.strona.pl/artykul.php?id=2{/stala} będzie bardziej czytelny
dla użytkownika i wyszukiwarki, gdy będzie
następujący: {stala}www.strona.pl/artykul-2.html{/stala}. Aby
tego dokonać, w pliku .htaccess wpisujemy:

RewriteRule ^artykul-([^-]+).html$artykul.php?id=

{stala}([^-]+){/stala} oznacza dowolny ciąg znaków złożony
z przynajmniej jednego znaku bez myślnika
(odpowiada za to zapis {stala}[^-]{/stala}, czyli każdy znak poza
myślnikiem; gdyby nie symbol ^, temu zapisowi
odpowiadałby tylko znak myślnika). Można go
również zastąpić {stala}([0-9]+) lub (.*)){/stala}. Taki ciąg przenoszony
jest do drugiej części reguły w miejsce $1.
Oczywiście fragment .html może zostać pominięty
lub zastąpiony skrótem .htm – w zależności od
potrzeb.

W regułach RewriteRule przed zmiennymi stoi
znak $. Warto to zapamiętać, bo w regule Rewrite-Cond są one zapisywane ze znakiem procent %.
Podobnie będzie wyglądać sytuacja w przypadku
kilku zmiennych w adresie. Dla przykładu jeden
z artykułów na stronie opartej o CMS Joomla!
wygląda następująco:

http://www/strona.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=26

Jest on długi i mało czytelny. Dlatego skorzystamy
z następującego zapisu:

RewriteRule ([^-]+)/([^-]+)/([^-]+)/([^-]+)\.html$ index.php?option=&task=&id=&Itemid= [L]

Zapis ten bazuje na schemacie:

AllowOverride None

Stary adres w naszym przypadku miał 4
zmienne:
{stala}zmienna1=com_content&zmienna2_vie-w&zmienna3=1$zmienna4=26{/stala}
i zgodnie z tym
zapisaliśmy stary adres, gdzie {stala}[^-]{/stala} oznacza ciąg
znaków bez myślnika. Moglibyśmy również skorzystać
z alternatywnego zapisu:

RewriteRule (com_content)/(view)/([^-]+)/([^-]+)\.html$ index.php?option=&task=&id=&Itemid= [L]

Bez względu na to, który zapis zastosujemy,
nowy link będzie następujący:
{stala}http://www.strona.pl/com_content/view/1/26.html{/stala}
Należy pamiętać, że slash (/) można zamienić
na przykład na myślniki, przecinki lub zapisać
bez spacji. Poniżej prezentujemy zapis dla adresu
składającego się z 5 zmiennych:

http://www.strona.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=1&Itemid=2

z użyciem kilku omówionych sposobów zapisu:

RewriteRule ([^-]+)/(category)/([^-]+)-(.*)([0-9]+)$ index.php?option=&task=§ionid=&id=&Itemid= [L]

Tak zdefiniowany odnośnik będzie prezentował
się w sposób następujący:

http://www.strona.pl/com_content/category/1-12

Jeszcze jedną przydatną opcją przy tworzeniu
przyjaznych URL-i może okazać się usuwanie
identyfikatorów sesji. Jeśli system, z którego korzystasz,
dodaje ciąg znaków sesji, tzw. „sid”, warto
go ukryć. W innym przypadku nasze starania nad
stworzeniem czystych linków okażą się niemiarodajne,
ponieważ link będzie posiadał atrybut sesji
np.:
{stala}www.strona.pl/index.php?sid=12d34g567nn890123456789098w76547.{/stala}
W celu jego ukrycia,
do pliku .htaccess należy dopisać:

#po linijce Options FollowSymLinks
php_flag session.use_trans_sid off

Przekierowania

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że adresy {stala}http://www.strona.pl/{/stala} i {stala}http://strona.pl/{/stala} to z punktu widzenia
wyszukiwarek dwa odrębne serwisy. Dlatego, aby
uniknąć podpadnięcia duplicate content (czyli duplikowania
treści, na co np. Google zwraca dużą uwagę),
warto wybrać jeden z adresów, a drugi przekierować.
Przekierowanie z WWW na adres bez WWW:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.strona.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://strona.com/ [R=301,L]

Przekierowanie bez WWW na WWW:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^strona.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.strona.com/ [R=301,L]

Atrybut [NC] sprawia, że nie ma znaczenia
wielkość użytych liter we wpisywanym adresie.
Identycznie należy postąpić w sytuacji, gdy ze starego
adresu strony chcemy w bezpieczny sposób
przekierować ruch na nowy. Wtedy zapis będzie
następujący:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^stary_adres.com [NC, OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.stary_adres.com
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowy.com/ [R=301,L]

Za pomocą RewriteCond możemy również
sprawdzić, czy adres nie prowadzi do pliku bądź
katalogu:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteuRule .* index.html [L]

Pierwsza linia sprawdza, czy ścieżka nie
prowadzi do pliku, druga sprawdza to samo pod
kątem katalogu. Kod w trzeciej linii określa, że jeśli
żaden plik nie zostanie odnaleziony (!-f), wówczas
zostanie załadowany plik {stala}index.html{/stala}.

Flagi modułu mod_rewrite

[R = kod] force redirec – pozwala na przekierowanie linku według podanej wartości

[QSA] query string append – powoduje dodanie na końcu całego zapytania query string

[L] last rule – ustanawia linijkę jako ostatnią, reguły nie będą dalej wykonywane

[NC] no case – ignoruje fakt, czy adres wpisywany jest wielkimi, czy małymi literami

[T = MIME type] force MIME type – ustawienie typu MIME

[F] force URL to be forbidden – zwraca błąd 403

[S=liczba] skip next rule(s) – pomija zapisaną liczbę reguł

[N] next round – przetwarzanie od początku

Pozostałe flagi zostały szczegółowo opisane w dokumentacji modułu mod_rewrite, dostępnej pod adresem
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać też
innych przekierowań. Załóżmy, że chcemy, aby
internauta po kliknięciu na odnośniku http://www.strona.pl/informacje, zobaczył podstronę znajdującą
się w innym katalogu, niż wskazywałby to
adres. Najprościej będzie skorzystać z przekierowania:

Redirect /katalog http://www.strona.pl/plik.php

Zapis ten oznacza, że użytkownik wchodząc
do katalogu {stala}http://www.strona.pl/informacje{/stala}, tak
naprawdę zostanie przeniesiony na stronę {stala}http://www.strona.pl/plik.php{/stala}

Kontynuuj czytanie
3 komentarze

3 komentarze

 1. CHARLYshin

  07/12/2018 o 03:21

  ZAJ—TY WPIS!!! wielki SZACUN! kawal dobrej pracy wykonales wrecz powinienes z htaccess robic szkolenia bo ten plik jest
  nadla spor amagia w zmienne itd. dla wielu nawet goru programowania!

  Duzo zdrowia i sukcesow w zyciu! Dzieki wielkie za caly wklad w ten art! jedno jest pewne dzieki takim osobom Internet ma wiekszy sens i przetrwa wiele!

  • CHARLYshin

   07/12/2018 o 03:24

   Prosze jeszcze o korekte bo wkradly sie byki – juz pozno 😛 tzn. GURU, nadal asporą magią. Dzieki wielkie za nie!

 2. SEO Cymes

  14/02/2019 o 13:25

  Mega kompendium dotyczące .htaccess. Dzięki!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Internet Maker

Pozycjonowanie strony internetowej a reklamy w Internecie – czym się różnią?

Nie masz cierpliwości do pozycjonowania? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

Opublikowane

dnia

przez

Chcesz osiągnąć sukces w e-biznesie i zwiększyć widoczność swojej strony w sieci? Nie pozostaje Ci nic innego jak zająć się promocją witryny. Zacznij od inwestycji w pozycjonowanie, czyli zgodnej ze wskazówkami Google optymalizacji strony pod wyszukiwarkę internetową. Pamiętaj, że największa ilość wejść pochodzi właśnie z wyszukiwarek, dlatego zajmowanie wysokiej pozycji w rankingu Google szybko przełoży się na lepsze statystyki.

(więcej…)

Kontynuuj czytanie

Internet Maker

Jak szybko i łatwo stworzyć stronę mobilną

Opublikowane

dnia

W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne staje się przeglądanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych. Ba! Samo surfowanie po sieci to w sumie już przeszłość – obecnie zakupy czy płatności mobilne to chleb powszedni dla polskich internautów. 

(więcej…)

Kontynuuj czytanie

Internet Maker

Strona na WordPressie? Grunt to dobry hosting

Opublikowane

dnia

WordPress jest powszechnie uważany za najlepszy system zarządzania treścią zarówno dla prostych blogów i stron, jak i większych serwisów internetowych oraz sklepów. Szacuje się, że już 23% witryn na świecie korzysta z WordPressa, a wśród nich takie marki jak BBC,  MTV czy Sony.

(więcej…)

Kontynuuj czytanie

Internet Maker

Jak zabezpieczyć swoje zdjęcia w chmurze

Opublikowane

dnia

Niedawny wyciek nagich zdjęć znanych osobistości wznowił dyskusje na temat bezpieczeństwa naszych prywatnych danych. Jako że część fotografii została wykradziona poprzez iCloud, prezentujemy dziś jak zabezpieczyć swoje dane w chmurze. (więcej…)

Kontynuuj czytanie

Internet Maker

Jak usunąć historię swojej aktywności z Facebooka?

Opublikowane

dnia

Usunięcie swojej aktywności z Facebooka nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Portal społecznościowy daje możliwość zachowania kopii swoich postów oraz zamknięcia całego konta, jednak co w przypadku gdy chcemy usunąć tylko poszczególne wpisy? (więcej…)

Kontynuuj czytanie
Reklama

Popularne