Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Bazy danych. PEAR DB – interfejs API dostępu do bazy danych

Artykuł poświęcimy klasie DB biblioteki PEAR. Kod wykorzystujący metody getOne(), getAll(), getCol() oraz getRow() klasy DB staje się zwięzły i przejrzysty.

Pobranie i instalacja pakietów PEAR oraz DB

Klasa DB wchodzi w skład biblioteki PEAR. Korzystanie z klasy DB wymaga instalacji dwóch pakietów: pakietu PEAR zawartego w pliku {stala}PEAR-1.4.8.tgz{/stala} oraz pakietu DB (plik {stala}DB-1.7.6.tgz{/stala}). Wszystkie pliki znajdziemy na stronie domowej projektu PEAR pod adresem http://pear.php.net.

Instalacja pakietów PEAR i DB sprowadza się do dwóch czynności: wypakowania spakowanych archiwów, modyfikacji ścieżek dostępu.

Po wypakowaniu plików {stala}PEAR-1.4.1.tgz{/stala} oraz {stala}DB-1.7.6.tgz{/stala} do folderu {stala}c:\\php\\PEAR{/stala} w systemie powinny pojawić się pliki {stala}C:\\php\\PEAR\\PEAR.php{/stala} oraz {stala}c:\\php\\PEAR\\DB.php{/stala}.

Ostatnim krokiem jest modyfikacja ścieżek dostępu. W pliku {stala}php.ini{/stala} modyfikujemy wpis include_path, dołączając na końcu folder, do którego rozpakowaliśmy dwa pakiety biblioteki PEAR:

include_path = \".;c:\php\smarty\libs;c:\php\pear\"

Przykładowa baza danych

Przykłady omówione w artykule wykorzystują bazę danych o nazwie bibliografia. Baza ta zawiera łącznie trzy tabele: {stala}tosoba{/stala}, {stala}tksiazka{/stala} oraz{stala} tautortlumacz{/stala}. Tabela {stala}tosoba{/stala} zawiera informacje na temat autorów i tłumaczy książek. Rekordy tabeli tksiazki odpowiadają pojedynczym książkom.

Tabela {stala}tautortlumacz{/stala} realizuje relację wiele do wielu, jaka łączy tabele {stala}tosoba{/stala} oraz {stala}tksiazka{/stala}.

W tak przygotowanej bazie danych możemy umieszczać informacje o książkach, autorach oraz tłumaczach. Ponieważ tabele {stala}tosoba{/stala} i {stala}tksiazka{/stala} są połączone relacją wiele do wielu, zatem każda książka może mieć dowolnie długą listę autorów oraz tłumaczy.

Przykładowa witryna

Dane zawarte w bazie danych bibliografia udostępniamy w postaci witryny WWW. Witryna składa się z trzech rodzajów stron:

 • strona główna, prezentująca wszystkie książki zawarte w bazie danych,
 • strona z książkami wybranego autora,
 • strona ze szczegółowymi informacjami na temat wybranej książki.

Na każdej ze stron imiona i nazwiska autorów są hiperłączami do stron prezentujących ich książki. Natomiast tytuł książki jest zawsze hiperłączem do strony prezentującej wszystkie informacje na temat konkretnej pozycji. Ponadto nagłówek strony – napis \”Bibliografia\” – jest hiperłączem do strony startowej.

DSN – nazwa źródła danych

Do nawiązania połączenia z bazą danych klasa DB wykorzystuje tzw. nazwę źródła danych (ang. Data Source Name, DSN). DSN jest napisem przypominającym nieco adresy URL. W przypadku stosowania serwera MySQL na komputerze lokalnym DSN przyjmie postać:

mysql://root:alamakota@localhost/bibliografia

W powyższym identyfikatorze, znaczenie poszczególnych fragmentów jest następujące:

mysql    - nazwa oprogramowania serwera bazy danych
root     - nazwa konta
alamakota  - hasło użytkownika root
localhost  - adres serwera
bibliografia - nazwa bazy danych

Identyfikator DSN możemy przygotować wykorzystując zmienne:

$user = \'bibliotekarz\';
$pass = \'\';
$host = \'localhost\';
$db  = \'bibliografia\';
$dsn = \"mysql://$user:$pass@$host/$db\";

Łączenie i rozłączanie z bazą danych

W celu nawiązania połączenia z bazą danych (listing 1)

require_once \'DB.php\';

$user = \'bibliotekarz\';
$pass = \'\';
$host = \'localhost\';
$db  = \'bibliografia\';

$dsn = \"mysql://$user:$pass@$host/$db\";

$dba = DB::connect($dsn);

if (DB::isError($dba)) {
  echo \'Bład połaczenia z baza danych!\';
  echo $dba->getMessage();
  exit();
}

/*
 * zapytania SQL
 *
 */

$dba->disconnect();

należy utworzyć obiekt $dba wykorzystując statyczną metodę {stala}connect(){/stala}:

$dba = DB::connect($dsn);

Poprawność operacji {stala}connect(){/stala} sprawdzamy funkcją {stala}isError(){/stala}. Funkcja ta jako parametr przyjmuje wynik zwracany przez metody klasy DB (m.in. {stala}connect(){/stala}, {stala}query(){/stala} czy {stala}getRow(){/stala}):

if (DB::isError($dba)) {
  echo \'Błąd połączenia z bazą danych!\';
  echo $dba->getMessage();
  exit();
}

Wydawanie zapytań

Zapytania SQL możemy wykonywać na kilka sposobów. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest użycie metod {stala}query(){/stala}, {stala}getAll(){/stala}, {stala}getCol(){/stala}, {stala}getRow(){/stala} oraz {stala}getOne(){/stala}.

Metoda query()

Metoda {stala}query(){/stala} wysyła do serwera zapytanie SQL. Poprawność wykonania zapytania testujemy funkcją {stala}isError(){/stala}. Na przykład zmianę kodowania polskich znaków w zapytaniach i odpowiedziach serwera MySQL zrealizujemy zapytaniem SET NAMES latin2:

$wynik = $dba->query(\'SET NAMES latin2\');
if (DB::isError($wynik)) {
  echo \'Błąd zmiany kodowania polskich znaków!\';
  echo $wynik->getMessage();
  exit();
}

Jeśli po wykonaniu zapytania funkcja {stala}isError(){/stala} (wywołana z parametrem zwróconym przez metodę query()) zwróci wartość true, oznacza to, że zapytanie zakończyło się błędem.

Komunikat wyjaśniający błąd zwraca metoda {stala}getMessage(){/stala}. Zwróćmy uwagę, że metoda ta jest wywoływana dla tej samej zmiennej, którą przekazujemy do metody {stala}isError(){/stala}.

Czasami będzie to więc obiekt $dba (taka sytuacja jest przedstawiona na listingu 1), a czasami – wynik zwracany przez metodę obiektu $dba (np. zmienna {stala}$wynik{/stala} będąca wynikiem wywołania metody{stala}query(){/stala} na listingu 2).

$q = \"
  INSERT INTO
    tosoba(imie, imie2, nazwisko)
  VALUES
    (\'Zuzanna\', \'Anna\', \'Kowalska\')
\";

$wynik = $dba->query($q);

if (DB::isError($wynik)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $wynik->getMessage();
  exit();
}

Metody {stala}query(){/stala} używamy między innymi do dodawania (listing 2) oraz usuwania (listing 3) rekordów z bazy danych.

$q = \"
  DELETE FROM
    tosoba
  WHERE
    imie = \'Zuzanna\' AND
    imie2 = \'Anna\' AND
    nazwisko = \'Kowalska\'
\";

$wynik = $dba->query($q);

if (DB::isError($wynik)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $wynik->getMessage();
  exit();
}

Metoda getAll()

Do pobrania wyników zapytania w postaci dwuwymiarowej tabeli służy metoda {stala}getAll(){/stala} – listing 4:

$q = \"
  SELECT
    imie, nazwisko
  FROM
    tosoba
  ORDER BY
    nazwisko, imie
\";

$osoby = $dba->getAll($q);

if (DB::isError($osoby)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $osoby->getMessage();
  exit();
}

foreach ($osoby as $osoba) {
  echo \"
    
      {$osoba[0]}
      {$osoba[1]}
    
  \";
}

Po wywołaniu metody {stala}getAll(){/stala} zmienna {stala}$osoby{/stala} będzie dwuwymiarową tablicą zawierającą imiona i nazwiska kolejnych osób.

Metoda getCol()

Jeśli wyniki zapytania zawierają jedną kolumnę danych, wtedy możemy użyć metody {stala}getCol(){/stala} – listing 5.

$q = \"
  SELECT
    tytul
  FROM
    tksiazka
  ORDER BY
    tytul
\";

$ksiazki = $dba->getCol($q);

if (DB::isError($ksiazki)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $ksiazki->getMessage();
  exit();
}

foreach ($ksiazki as $ksiazka) {
  echo \"
    
      {$ksiazka}
    
  \";
}

Metoda getRow()

W przypadku gdy zwracane wyniki zawierają jeden wiersz, wówczas stosujemy metodę {stala}getRow(){/stala} – listing 6.

$q = \"
  SELECT
    tytul, wydawnictwo, cena
  FROM
    tksiazka
  WHERE
    tksiazka_id = \'5\'

\";

$ksiazka = $dba->getRow($q);

if (DB::isError($ksiazka)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $ksiazka->getMessage();
  exit();
}

echo \"Tytuł: {$ksiazka[0]}\";
echo \"Wydawnictwo: {$ksiazka[1]}\";
echo \"Cena: {$ksiazka[2]}\";

Metoda getOne()

Zapytania zwracające pojedynczą liczbę, wykonujemy metodą {stala}getOne(){/stala} – listing 7.

$q = \"
  SELECT
    COUNT(tksiazka_id)
  FROM
    tksiazka

\";

$liczba = $dba->getOne($q);

if (DB::isError($liczba)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $liczba->getMessage();
  exit();
}

echo \"W bazie danych znajduje się $liczba ksiażek.\";

Szablony zapytań

Parametry zapytań umieszczamy w zapytaniach stosując szablony. Dzięki temu klasa DB automatycznie wykona wszelkie wymagane konwersje (np. {stala}addslashes(){/stala} czy {stala}mysql_escape_string(){/stala}). Taki kod jest po pierwsze przenośny pomiędzy różnymi serwerami baz danych, a – co ważniejsze – jest odporny na ataki typu \”zastrzyk SQL\” (ang. SQL Injection). Szablon zapytania przygotowujemy w zmiennej $q, wstawiając w miejsca wypełniane zmiennymi znaki zapytania:

$q = \"
  INSERT INTO
    tosoba (imie, imie2, nazwisko)
  VALUES (?, ?, ?)
\";

Następnie przygotowujemy tablicę zawierającą trzy zmienne, jakie powinny znaleźć się w zapytaniu:

$t = array(\'John\', \'Thomas\', \"O\'Connor\");

Zapytanie wydajemy metodą {stala}query(){/stala}, przekazując szablon zapytania $q oraz zmienne do wypełnienia szablonu $t:

$wynik = $dba->query($q, $t);

Znaki zapytania w szablonie (ang. placeholders) zostaną zastąpione przez kolejne elementy tablicy $t, przy czym wszelkie niedozwolone znaki, na przykład apostrof w nazwisku O\’Connor, zostaną automatycznie poprzedzone ukośnikami.

$q = \"
  SELECT
    tosoba_id
  FROM
    tosoba
  WHERE
    nazwisko < \'K\'
\";

$wynik = $dba->query($q);

if (DB::isError($wynik)) {
  echo \'Bład wykonania zapytania SQL!\';
  echo $wynik->getMessage();
  exit();
}

$liczba_wierszy = $wynik->numRows();

echo \"Liczba zwróconych rekordów: $liczba_wierszy.\";

Listing 9 prezentuje wstawianie rekordu przy użyciu szablonu zapytania. Szablony zapytań możemy stosować również w połączeniu z innymi metodami klasy DB:

$wynik = $dba->getOne($q, $t);
$wynik = $dba->getRow($q, $t);
$wynik = $dba->getCol($q, 0, $t);
$wynik = $dba->getAll($q, $t);

Stosując szablony, należy pamiętać, by w metodzie {stala}getCol(){/stala} podawać numer kolumny.

$q = \"
  INSERT INTO
    tosoba (imie, imie2, nazwisko)
  VALUES (?, ?, ?)
\";

$t = array(\'John\', \'Thomas\', \"O\'Connor\");

$wynik = $dba->query($q, $t);

if (DB::isError($wynik)) {
  echo \'Bład połaczenia z baza danych!\';
  echo $wynik->getMessage();
  exit();
};

Może cię też zainteresować